HomeAutorendi tingimused

Autorendi tingimused

RENDIAUTO RENTIMISEL EI KAASNE REISIKATKEMIS KINDLUSTUST.

PALUME SEE TEIL ENDAL VORMISTADA KINDLUSTUSANDJA JUURES.AUTORENT EI VASTUTA EGA KINDLUSTA VÕIMALIKE JUHTUMITE EEST SEOSES REISI KATKEMISEGA.

I Üldsätted
1. Autorent Dayrent rendileping kehtib alates sõlmimisest kuni sõiduki tagastamiseni lepingus märgitud tagastamiskohta ja -ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga kuni pretensioonide lahendamiseni.
2. Rendipäeva pikkus on 24 tundi. Raha ei tagastata kasutama perioodi eest.
3. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse rentnikule üle täis paagiga ja rentnikul on kohustus tagastada sõiduk täis paagiga. Kui seda ei ole tehtud on rentnik kohustatud tasuma puuduoleva kütuse eest 1,5 kordse turuhinna iga puuduva liitri kohta. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentija.
4. Käesolev leping jõustub allkirjastamisest ja lõppeb sõiduki tagastamisega pretensioonide puudumisel.
5. Juhul, kui pole füüsiliselt lepingule allkirja antud jõustub leping koheselt peale rendiarve laekumist ettevõtte arvele.6. Rentnik saab rendiperioodi alguses puhta, hooldatud, tehniliselt väga heas korras auto.7. Rentnikul on õigus sõita autoga rendilepingus näidatud riikides.8. Kõigil meie sõidukitel on üle Euroopa kehtiv tasuta autoabi pakett.9. Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi. Trahvid, millest rendileandjat ei teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.10. AUTORENDI SÕIDUKI VIIMINE ÜLE EESTI VABARIIGI RIIGIPIIRI ON ILMA RENDILEANDJA KIRJALIKU LOATA KEELATUD! Antud keelu eiramisel on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult leppetrahvi 1000.- EUR.11. Nõutav tagatisraha alates 100.- EUR.

11. Rendileandjal on õigus küsida rentnikult 20% tagastamatut ettemaksu juhul, kui rentnik soovib broneerida sõidukit pikemalt ette (vähemalt 1 kuu). Ettemaksu ei tagastata rentniku poolt sõidu ära jätmise puhul.

II Rentniku õigused

1. Rentnikul on õigus kasutada sõidukit.

2. Rentnikul on õigus saada endale sõiduki kasutamisest saadav tulu.

3. Rentnikul on õigus kahju hüvitisele temale kolmandate isikute poolt tekitatud kahju osas.

4. Rentnikul on õigus kasutada sõidukit ainult siis, kui ta on vähemalt 21 aastat vana ja omab mootorsõiduki juhistaaži vähemalt kaks aastat. Samad tingimused laienevad ka teisele juhile.

III Rentniku kohustused

1.Rentnik kohustub tegema ettemaksu rendiperioodiks.

2. Rentnik on kohustatud sõiduki üle vaatama ennem enda kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus. Allkiri lepingul kinnitab pretensioonide puudumist.

3. Rentnik on kohustatud sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase juhendile.

4. Rentnik on kohustatud hoolitsema rendisõiduki eest heaperemehelikult ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1 toodud tingimustel (kandma kulu).

5. Rentnik on kohustatud sõidukit mitte kasutama: ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne.

6. Rentnik on kohustatud sõidukit kasutama ainult teedel, mis on teed Teeseaduse mõttes.

7. Rentnik on kohustatud sõidukit mitte andma kolmandale isikule kasutamiseks v.a. teisele juhile, kes on märgitud käesoleval lepingul, olles ise kaasas.

8. RENDIAUTOS SUITSETAMINE RANGELT KEELATUD!!! TRAHV 200 EUR.

9. Rentnik või teine juht on kohustatud veenduma enne igat sõitu sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni.

10. Rentnik on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega.

11. Rentnik on kohustatud tegema kõik, et rendileandjale, ega kolmandatele isikutele vältida kahju tekkimist.

12. Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on rentnik kohustatud viivitamatult teavitama rendileandjat juhtunust. Kui tegemist on olukorraga, kus rentnikul tekib seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid on rentnik kohustatud seda tegema.

13. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki ettenähtud ajal ettenähtud kohta. Sõidukit ei tohi hüljata.

14. Kahju tekkimisel rendile andjale või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on rentnik ja teine juht kohustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama rendile andjale kirjaliku seletuse juhtunu kohta. Kui puudub muu võimalus kirjaliku seletuse andmiseks võib seda esitada rendile andjale erandkorras ka lepingus toodud e-maili aadressile varustades seletuse digitaalallkirjaga.

IV Rentniku vastutus

1. Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahju kannab rentnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutuse määra 400 EUR).

2. Rentnik vastutab täielikult kõikide sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.

3. Sõiduki kahjustamisel rentniku enda või kolmandate isikute poolt kannab kahju rentnik.

4. Kui rentnik või teine juht on oma teoga (tegevuse või tegevusetusega) põhjustanud kahju rendile andjale või kolmandale isikule tahtlikult, kannab rentnik kahju täielikult.

5. Rentnik kannab täielikult kahju, mis on tekitatud joobeseisundis rentniku või teise juhi süül.

6. Kui rentnik annab sõiduki üle kolmandale isikule, kannab rentnik täielikult rendileandjale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju.

7. Rentnik kannab sõiduki vargusel tekkinud kahju täielikult juhul, kui ta ei tagasta rendileandjale sõiduki võtmeid ja signalisatsioonipulti ja immobilaiserite- ning aktivaatorit ja sõiduki registreerimistunnistust ja kindlustuspoliise.

8. Kui rendileandjale tagastatud sõiduk vajab remonti, kannab rentnik iga remondipäeva eest lepingus kokkulepitud rendipäeva hinna lisaks remondikulule.

9. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab rentnik.

10. Sõiduki dokumentide või võtmete mittetagastamisel või puuduliku varustusega sõiduki tagastamisel tasub rentnik rendileandjale leppetrahvi 200 eurot iga kaotatud või puuduva dokumendi või eseme kohta.

11. Sõiduki tagastamisel paagiga, mis ei ole sellele sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud maksab rentnik tankimise tasu 20 eurot ja puuduva kütuse maksumuse.

12. Rentniku poolt sõiduki hülgamisel tasub rentnik rendileandjale leppetrahvi sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.

13. Rentnik vastutab omanikuvastutuse põhimõtete kohaselt rendileandja eest ja tasub rendileandjale määratud trahvid.

V Rendileandja kohustused

1.Rendileandja kohustub sõiduki rentnikule andma üle lepingus märgitud kokkulepitud kohas ja ajal.

2.Rendilandja kohustub täitma lepingut heas usus.

VI Rendileandja õigused

1. Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha omavastutuse ulatuses.

2. Rendileandjal on õigus kontrollida sõiduki seisundit ja selle korrashoiu tagamist.

3. Rendileandja määrab sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse sõltumata sõiduki asukohast.

4. Rendileandjal on õigus loobuda sõiduki rentimisest ja lõpetada rendileping, kui rentnik või teine juht äratab kahtlust või võib arvata, et sõidukit kasutatakse pahatahtlikul eesmärgil või eiratakse ekspluatatsiooni nõudeid.

5. Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud ( avarii, liiklusõnnetus, reisi ära jäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju rentniku või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele rendileandja poolt. Need kulud jäävad rentniku enda kanda ja see on rendirisk.

6. Rendileandjal on õigus paigaldada sõidukitele jälgimis seadmed, et vältida vargust.

7. Kahju tekkimise juhtumist rendileandja mitteteavitamisel tasub rentnik kolmekordselt rendisumma ja kannab rendile andjale sellest tekkinud kahjud. Kahju hüvitamine toimub ühekordse rahamaksmise kaudu.

8. Käesolev leping on kooskõlas mõistlikkuse ja hea usu põhimõttega. Alloleva allkirjaga tõendan, et olen rendilepingu täielikult läbi lugenud, selle sisust ja mõttest aru saanud ning nõustun nende tingimustega.

VI Muud sätted

1. Alloleva allkirjaga tõendab rentnik, et on rendilepingu täielikult läbi lugenud, selle sisust ja mõttest aru saanud ning nõustub lepingu tingimustega.

2. Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled Võlaõigusseaduse § 339 kuni § 390 sätetest.

Dayrent autorent

© 2012-2021 Kõik õigused kaitstud TR Trading OÜ